Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

 

 

 

 

Ki gyakorolja vallását...

A liturgia

Keresztelés

Elsőáldozás

Bérmálás

Ki lehet keresztszülő, bérmaszülő?

Hitoktatás

Szentgyónás

Betegek lelki gondozása

Katolikus házasság

Temetés

Anyagi támogatás

 

 Ki gyakorolja vallását?

 

Az a személy gyakorolja vallását, aki rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken, él a szentségekkel, a közösségen kívül a családjában, vagy magánúton is naponta imádkozik, részt vesz az egyházközség pénzkiadásainak fedezésében, részt vesz az egyházközségi munkákban, a krisztusi elveknek megfelelően igyekszik élni, hite, gondolkodása megfelel az egyház tanításának, hitoktatásban részesül és gyermekei számára is ezt kéri.

Vissza az elejére

 

 

 

 

 A liturgia

 

A liturgiaia közösségi életünk csúcsa és forrása, Istennek az egész Egyházzal egységben végzett közös és nyilvános dicsérete. Ezen belül különösen jelentős a szentmise, amelynek ünneplését maga Jézus hagyta meg követőinek. A liturgia közös imádság: Isten tisztelete és Jézus Krisztus, a Megváltó megvallása és segítségül hívása. Ez az imádság minden emberért szól: az Egyház vezetőiért, tagjaiért, a különvált keresztény testvéreinkért, azon vallások követőiért, akik nem hisznek Krisztusban, vagy azokért, akiknek nem adatott meg a hit Istenben; a világ vezetőiért és áldozataikért, minden szenvedő vagy szegény testvérünkért; minden jóakaratú emberért, ellenségeinkért, a bűnben élők megtéréséért. Valamennyiünk örök boldogságáért. Templomainkban szentmisét lehet kérni saját szándékunkra is (élőkért, holtakért, betegekért, céljaink eléréséért vagy évfordulók alkalmával) a fogadóórákon vagy a sekrestyében. A szentmisénél jelentősebb és hatékonyabb imádság nincs.

Vissza az elejére

 

 Keresztelés

A házastársak számára legnagyobb ajándék a gyermek, akit mi minden élet forrásának, Istennek köszönünk meg. Hitünk tanításából tudjuk, hogy Isten a keresztségben gyermekévé fogad bennünket, a mennyország örökösévé és a Szentlélek templomává tesz minket. A keresztség szentsége ún. beavató szentség, ami azt jelenti, hogy beiktatja a keresztség felvevőjét a természetfeletti életbe, és Krisztus Egyházának tagjává teszi. A többi szentség felvételének alapja is, mert nélküle más szentség nem vehető fel. A kisgyermekek a szülő kérésére és hitére lesznek megkeresztelve azzal a feltétellel, hogy vállalja gyermeke katolikus módon való nevelését. A felnőtteknél a saját hit és megtérés a keresztség indítéka. Felnőtt keresztelésre van lehetőség katekumenátus keretében. Jelentkezni a plébánián lehet.

Gyermekkeresztelés
Ha a mi egyházközsgeink területén laknak a szülők, legalább egy hónappal korábban jelentkezzenek a plébánián! (Nagyszülők, egyéb rokonok bejelentését csak információnak tekintjük.) Ha nem a mi területünkön laknak, a területileg illetékes plébániáról hozzanak magukkal keresztelési engedélyt (elbocsátót). A keresztszülők számára ebben az esetben is szükséges igazolás (nem keresztlevél!) a keresztszülők tényleges, életvitelszerű lakóhelye szerinti plébániáról. Amennyiben a szülők a mi területünkön laknak, és máshol szeretnének kereszteltetni, úgy innen is kell keresztelési engedély. Egyéb problémáikkal (pl. elváltak a szülők, csak polgári esküvő, stb.) keressék fel bizalommal a plébánia hivatalt. Mindenki részesülhet a keresztségben, akinek a szülei vagy ő maga vállalják a katolikus nevelést és életet. A keresztelőnek hivatalosan anyagi vonzata nincsen. De adományokat köszönettel elfogadunk.

Vissza az elejére

 

 Elsőáldozás

 

Jézus az Utolsó Vacsorán adta oda önmagát az őt szeretőknek kenyér és bor színe alatt. Kellő lelki felkészültség nélkül nem szabad magunkhoz venni az Úr szent Testét. Ezt szolgálja első ízben az elsőáldozás. Azon hittanosaink számára nyújtunk lehetőséget az első szentáldozásra, akik legalább 2 évet jártak hittanra. Az elsőáldozás alsó korhatára a 3. osztály. Felnőttek esetében hittanulás (és hitgyakorlás) után, egyéni megbeszélés szerint ugyancsak lehetőség van arra, hogy ha valakinél bármilyen okból elmaradt a gyermekkorban, pótolhassa, és így ezen túl élhessen a szentáldozás lehetőségével, amely mindnyájunk számára sok kegyelmet és áldást közvetít.

 

 

 

 

Vissza az elejéreBérmálás

A bérmálás a "keresztény nagykorúság szentsége". Urunk Pünkösd ünnepén küldte el a Szentlelket az apostolokra. A Szentlélek csodát művelt és művel az egyházzal és az őt befogadó emberekkel. A Szentlélek ma is megerősít bennünket, hogy hitünket megvallva, hitünk szerint tudjunk élni. A bérmálás szentségét a püspök atya szolgáltatja ki - előre meghatározott időpontban - ünnepélyes szentmise keretében.

Plébániáinkon 2 évenként van lehetőség a bérmálkozásra, vagy amikor összejön egy bizonyos számú felkészült jelentkező. Fiatalok - 14 éves vagy nyolcadik osztályos kortól - és idősebbek is jelentkezhetnek. Szükséges a folyamatos hittanulás és vallásgyakorlás.

 

 

 

 

 

 

 

Vissza az elejére

 Ki lehet keresztszülő, bérmaszülő?

Keresztszülő csak az lehet, aki maga is meg van keresztelve katolikus módon, bérmálkozott, és vállalja keresztgyermeke katolikus nevelésének támogatását, és maga is vallásának elvárásai szerint él. Protestáns keresztény keresztelési tanú lehet. De keresztszülő nélkül is lehetséges a keresztelés.

Bérmaszülőnek magának is megbérmáltnak kell lennie, és ha házasságban él, az katolikus templomban megkötött házasság legyen, vallásos katolikus életet éljen, gyermekeit pedig hitoktatásban részesítse. (Lásd: Egyházi Törvénykönyv Keresztszülőkre vonatkozó paragrafusok: 872. kán. - 874. kán. Bérmaszülőkre vonatkozó paragrafusok: 892. kán. - 893. kán.)

Amennyiben ezekre a megtisztelő feladatokra kérnek fel valakit más településre, és igazolásért jön hozzánk, kérjük, hozza magával a legutóbb befizetett egyházközségi hozzájárulásról szóló igazolást is. Ha iskoláskorú gyermekei vannak, hozzon igazolást a hitoktatótól, hogy a gyermekei folyamatosan hitoktatáson vesznek részt.

 

Vissza az elejére

 Hitoktatás

Minden gyermek érzékeny a természetfelettire és a közösségben megélt szeretetre, ezért a hitre nevelés kicsi korától kezdve fontos. Ez elsősorban a szülők kötelessége, hiszen a gyermek keresztelésénél erre tettek ígéretet. Ám ebben mi is szeretnénk segíteni. Jelentkezés általában a hitoktatónál vagy a plébánián történik (az egyes egyházközségekben megszokott módon). A hitoktatás különböző korcsoportokban és időpontokban zajlik. Az aktuális időbeosztásról a Hitoktatás menüpontban olvashat többet.

Azok a szülők, akik megkereszteltették gyermeküket, de hittanra nem járatják, az Isten előtt tett ígéretüket szegik meg. Azt is jó tudni, hogy önmagában a keresztség nem üdvözít. Ahhoz a hit is kell. Ezt pedig csak a hittanórákon tudja maradéktalanul elsajátítani a gyermek. A hitoktatás egy héten egy órát vesz igénybe. Ehhez járul még a vasárnapi szentmisén való részvétel, ami történhet vasárnapon kívül a bicskei szombat este 18 órakor kesződő szentmisén is.

 

 

 

Vissza az elejéreSzentgyónás

Urunk egyik legnagyobb ajándéka a világnak a Bűnbocsánat Szentsége. Azt mondta apostolainak, hogy akiknek megbocsájtjátok bűneit, az a mennyben is bocsánatot nyer. Ezzel a fenséges hatalommal bírnak az egyház felszentelt (katolikus) papjai. Miközben a bűn szolgaságra, a feloldozás szabadságra vezet. A szentgyónás elvégzésére szentmisék előtt van lehetőség a templom gyóntatószékében.

Lelki vezetés (lelki beszélgetés) igény szerint lehetséges. Bizalommal keressék fel a plébános atyát, ha úgy érzik, hogy segítségre szorulnak a lelki életük irányításában. A lelki vezetés nem egyenlő a szentgyónással. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folytonos és rendszeres életvezetési tanácsadás a lelkipásztor közreműködésével. Ez nem a gyóntatószékben történik, hanem a plébánián, kizárólag a vezetett és a lelkiatya jelenlétében.

 

 

 

Vissza az elejére

 Betegek lelki gondozása

Beteg van a háznál? Gondolt-e arra, hogy a beteg ember lelke is gyógyulást igényel? A Jóisten betegségében is megerősíti az embert. A lelkipásztor szívesen felkeresi a betegeket, amennyiben nem tudnak kimozdulni otthonukból, és gyóntatást és áldoztatást kérnek. Amennyiben nincs szükség mindenkor a gyónásra, a lelkipásztori kisegítő keresi fel a betegeket áldoztatás végett.

Kórházba kerülés esetén: Minden kórházhoz tartozik katolikus lelkipásztor. Vagy hirdetőtáblán jelzi a kórház, vagy érdeklődni kell a kórház személyzeténél.

Itthon levő beteghez sürgős esetben, halálveszélyben (betegek kenete feladása végett) soron kívül hívhatják az atyát a plébánia telefonszámain.

 

 

Vissza az elejére

 

 

 Katolikus házasság

Az életre szóló házasság két felnőtt ember (férfi és nő) legnagyobb története. Hogy hogyan írják ezt a történetet (Istennel vagy Isten nélkül), a két szereplőn múlik.

Azt viszont már őseinktől is tudjuk, hogy az "összebútorozáson" nincsen Isten áldása. A felek folyamatosan a bűn állapotában élnek. Ezért az együttélésben vagy csupán polgári házasságban élők addig nem részesülhetnek a szentségek vételében, ameddig egyházilag nem rendezik a házasságukat, hiszen nem képesek a szentgyónásukat érvényesen elvégezni. A házasság egyházi rendezéséhez nem szükséges esetlegesen még egy "lakodalmat" tartani. Elég a pár és két tanú jelenléte is.

Esküvőre jelentkezni legalább 5 hónappal korábban szükséges az időpont-egyeztetés és a jegyesekkel történő felkészítő beszélgetések miatt. Esküvő előtt 3 hónappal kell beszerezni a frissen keltezett keresztlevelet azoknak, akiket nem az esküvű helyének plébániáján kereszteltek. Amennyiben a jegyesek közül egyik sem az esküvő helye plébániája területén lakik, a tényleges lakóhely szerinti plébániától kell kérni házassági elbocsátót.

A tanúk részére (amennyiben katolikusok) az ő tényleges lakóhelyük szerinti plébániáról kell igazolást hozni, hogy az egyházi esküvőnél vállalhatják ezt a tisztséget. (A tényleges lakóhely nem mindig egyezik meg a lakcímkártya tartalmával! - Nálunk a tényleges lakóhely számít.)

Nem feltétele a házasságkötésnek, hogy mindkét fél római katolikus legyen. A keresztség – kellő felkészülés után – pótolható. De végső esetben csupán az egyik fél katolikus keresztény mivolta is elég, hogy érvényes házaságot kössenek.

Vissza az elejére

 Temetés

Bármennyire is fájdalmas a szeretteinktől való búcsúzás, tudnunk kell, hogy ez csak ideiglenes. Hisszük, hogy az örök boldogságban újra találkozunk velük. Ám az örökké élő lelket hordozó testnek a végtisztességet keresztényi és emberi kötelességünk méltó módon megadni. Ilyenkor a gyászunk mellett még a sok intézni való is nyomaszt bennünket.

A teendők megbeszélése miatt keressék meg a (szabadon választható) temetkezési vállalkozást. Ott egyeztetnek a temetés időpontját tekintve a plébániával. De a plébánia személyesen  is elérhető a fogadóórák időpontjaiban a gyászolók számára.


A katolikus temetés alkalmával az egyház imádkozik a gyászolókkal együtt az elhunyt üdvösségéért, beszenteli a halottat és a hit erejével vigasztalja az itt maradottakat.

Kezd terjedni az a gyakorlat, hogy az elhunyt havait a család saját magánál őrzi, és nem rendez tényleges temetést. Ez csak hamvasztást követően (urna) lehetséges. Törvény nem tiltja. Egyházunk ennek etikai megítélésében nem foglal állást, azt mindenki lelkiismeretére bízza. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a templomban (szentmise keretében vagy a temetési liturgia odaillő részét felhasználva) vegyenek búcsút a hozzátartozók az elhunyttól. Ekkor nem kell temetkezési vállalkozást keresni, elég a plébánián jelentkezni.

Temetést kizárólag kedden, szerdán és pénteken tudunk vállalni. Néha a csötörtöki nap is megfelel, de az bizonytalan.

 

Vissza az elejéreAnyagi támogatás

A mi templomainkat is, mint minden plébániatemplomot, a hívő közösségek tartják fenn. Az imádkozni vágyó emberek találnak templomainkban alkalmas és csendes helyet az egyéni elmélyülésre vagy közösségi együttimádkozásra, hiszen ez a „ház” elsősorban az imádság háza. És a mienk. Tehát a fenntartás gondja is a mienk. Magunknak építjük, és magunknak tartjuk fenn.

Önkéntes egyházi hozzájárulás (régi nevén egyházi adó) – saját egyházközségünk támogatása:

Egyházközségeinket és templomainkat a templomok területéhez tartozó hívek közössége tartja fenn adományaival. Az objektumok építését, fenntartását, a pap és az alkalmazottak fizetését az állam nem támogatja. (Amikortól az egyházak vagyonát, földjeit, amelyből fenn tudták tartani a templomot, a plébániát és esetlegesen az iskolát, elvették, csak a hívekre számíthat minden egyházközség.) A püspöki útmutatás értelmében az évi egyházi hozzájárulás mértéke a család (beleértve minden jövedelemhez vagy nyugdíjhoz jutó családtagot) összes évi jövedelmének 0,5%-a, amelyet a plébániákon vagy a templomokban kihelyezett csekkek útján vagy személyesen lehet befizetni. Amelyik család még ezt az összeget sem tudja nélkülözni, adjon egyházközségének lelkiismerete szerint. Mindenkor tekintettel vagyunk a család szociális helyzetére. (Az egyházi hozzájárulást részletekben is ki lehet egyenlíteni.) A már felnőtt gyermekek, és főleg azok, akik már külön költöztek és/vagy családot alapítottak, saját nevükön kell, hogy hozzájáruljanak az egyházközségük kiadásaihoz. Az egyházi hozzájárulás befizetését név szerint és haladéktalanul könyveljük, és pontosan veztjük. Természetesen a hátralékokat is nyilván tartjuk, azt később rendezni kell. Felszólító levelet nem küldünk ki. Viszont mindenki tudja, hogy az egyházközségek nem "szolgáltató intézmények", ahol csupán a szertartás díjának befizetése ellenében lehet bármit kérni. Abban a díjban nincs benne a fenntartási hozzájárulás, ami egyáltalán megalapozza azt, hogy keresztelni, misézni, temetni, esketni tudjunk.


A Bicskei Római Katolikus Egyházközség bankszámlaszáma: 10701032-47081101-51100005

Az Alcsútdobozi Római Katolikus Egyházközség bankszámlaszáma: 10701032-47016608-51100005

A Felcsúti Római Katolikus Egyházközség bankszámlaszáma: 10701032-47031106-51100005

A Csabdi Római Katolikus Egyházközség bankszámlaszáma: 10701032-47032509-51100005

A Szárligeti Római Katolikus Egyházközség bankszámlaszáma: 10701032-47081101-52000001


Az alábbi táblázat példa és segítségnyújtás az egyházi hozzájárulás kiszámításához:

Havi fizetés, jövedelem, nyugdíj stb.

Évi átlagos fizetés, jövedelem, nyugdíj…

Évi egyház-községi hozzájárulás

Ez egy hónapra vetítve

80.000 Ft

960.000 Ft

4.800 Ft

400 Ft

100.000 Ft

1.200.000 Ft

6.000 Ft

500 Ft

120.000 Ft

1.440.000 Ft

7.200 Ft

600 Ft

140.000 Ft

1.680.000 Ft

8.400 Ft

700 Ft

160.000 Ft

1.920.000 Ft

9.600 Ft

800 Ft

180.000 Ft

2.160.000 Ft

10.800 Ft

900 Ft

200.000 Ft

2.400.000 Ft

12.000 Ft

1.000 Ft

220.000 Ft

2.640.000 Ft

13.200 Ft

1.200 Ft

300.000 Ft

3.600.000 Ft

18.000 Ft

1.500 Ft

Mindenkinek köszönjük a támogatását!

 

Személyi jövedelemadó 1-1 százaléka:

 

Személyi jövedelemadónk egyik 1%-áról rendelkezhetünk a Magyar Katolikus Egyház javára. Ez nem külön áldozat az adózó részéről, csupán rendelkezés arról, amit úgyis elvinne az állam.

(Ez nem a saját egyházközségünkhöz kerül.)

Technikai száma: 0011

________________________

 

 

A másik 1%-ot rendelhetjük a bicskei katolikus iskola közhasznú alapítványa számára.

A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány

Adószáma: 18494486 -1- 07
Bankszámlaszáma: 11736020 - 20016698
Vissza az elejére

scroll back to top