Lelkipásztori kisegítők

LELKIPÁSZTORI KISEGÍTŐINK

A lelkipásztori kisegítők nem felszentelt személyek, hanem a plébános kérésére a püspök megbízólevelével rendelkező világi munkatársak, akiknek fő feladatuk a lelkipásztori munka ellátásának segítése az egyes egyházközségekben. A pasztorációs szolgálat területén ők a plébános legfőbb munkatársai. Feladataik ellátásának területe elvileg nevesített, azaz egyházközséghez rendelt. De szükség esetén a plébános más egyházközségek szolgálatára is megbízza őket.
Nem papi feladatot látnak el, de a plébános távollétében vagy akadályoztatása esetén a hívek között vezetik a közös imádságot. Szentmise időpontjában az összegyűlt hívek javára – szigorúan előírt módon – végzik szolgálatukat.
Feladataikat a plébánostól kapják, és az ő ellenőrzése mellett tevékenykednek. Kötelességük az életüket az Evangélium szellemében alakítani és vezetni, hogy példaképként állhassanak – a lelkipásztori kisegítői munkájukon kívül is – a hívő közösség előtt. Megbízásuk meghatározott vagy határozatlan időre szól, amely vissza is vonható.
Működésüket egy éves intenzív képzés után kezdhetik el. A továbbiakban is képezik magukat és lelkigyakorlatokon vesznek részt.
Áldásos működésüket jól ismerik a hívek, hiszen közöttük végeznek igeliturgiákat, litániákat, áldoztatásokat, beteglátogatásokat. Közülük némelyek hitoktatói oklevéllel vagy diplomával is rendelkeznek, ám ennek megléte nem feltétele a megbízásuknak.
Ne felejtsünk el rendszeresen imádkozni értük is.


BICSKE
Balázs Magdolna

Balázs Magdolnának hívnak. Tanító, római katolikus hitoktató, valamint mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember a végzettségem.A bicskei 188. Shvoy Lajos cserkészcsapat parancsnoka vagyok és a IV. Cserkészkerület vezetőtisztje.2002-ben kaptam meg Püspök atyától a lelkipásztori kisegítői megbízólevelet, azóta végzem ezt a szolgálatot a plébános atya irányításával. Kisegítő társaimmal együtt azon vagyunk, hogy elvigyük Krisztus szeretetét, örömhírét oda, ahova a küldetésünk szól.

Takács Zita
1979. március 21-én születtem, Bicskén nőttem fel, jelenleg is itt élek öcsémmel, a kertváros szélén.Élelmiszermérnökként végeztem, majd hittanár-nevelő – lelkipásztori kisegítő képesítést szereztem.Püspök atya megbízásából 2008 óta vagyok a bicskei egyházközség lelkipásztori kisegítője.Jelenleg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán dolgozom kiadványszerkesztői területen, s idéntől a főiskolán az MA kurzusra járok.
FELCSÚT
Baboss Botond
Csodálatos feleségemmel és három nagyszerű fiúgyermekünkkel Felcsúton élünk, mondhatom, hogy szeretetben. Számos éve dolgozom főállású nevelőként a bicskei gyermekotthonban, ahol olyan gyermekeket tanítok bízni és hinni a felnőttekben, akiket ezt megelőzően nemegyszer éppen a felnőttek hitegettek, szedtek rá, vagy hagytak el. Lelkipásztori segítői szolgálatomra Tóth Tamás, bicskei plébános hívott meg. Akkor még magam sem vallottam meggyőződéssel azt, amire azóta egyre több alkalommal bíztatom keresztény testvéreimet, éspedig hogy vállaljuk fel kereszténységünket a legkülönbözőbb élethelyzetekben. Vegyük fel keresztjeinket, és vigyük el Jézus Krisztus örömhírét olyan helyekre is, ahová csak általunk képes eljutni. Olyan hely pedig bőven akad életünk során, ahol igen nagy szükség van a Jézustól tanultakra. Nem titkolom, magam is meg voltam ijedve a kezdetekkor a feladattól, és azonnal felmerült bennem a kételkedés: „Uram, biztos, hogy megfelelő embert hívtál erre a feladatra?” A szolgálatra való felkészülési évem során azonban – melyet Ugrits Tamás, egyházmegyénk püspöki irodaigazgatója tartott számunkra igaz és példaadó, egyházias, papi lelkülettel – megkaptam a kellő bátorságot ahhoz, hogy megvalljam Jézus Krisztust, minden körülmény között, még ha ez jelentős kockázattal is jár minden korban, ahogy az már lenni szokott. Ma, plébánosunk munkájának segítése során egy cél motivál, éspedig, hogy egy kicsit én is munkatársa lehessek Jézus Krisztusnak, hiszen erre hívott minden keresztény embert, amikor azt mondja: „Menjetek tehát, és tegyetek tanítványommá minden népet!”(Mt 28,19) Minden kedves olvasót arra bátorítok, hogy tartson velünk, és akkor még bátrabban merem énekelni a dalt: „Szívvel elhiszem, szájjal megvallom, hogy Jézus Krisztus Úr…!” (Komáromi Kornél)

ALCSÚTDOBOZ

Cseh Kornél dr.

Budapesten születtem, Angyalföldön éltem legénykoromban, és családommal a Szent Mihály plébániatemplom közösségéhez tartoztam. Középiskolámat a Budapesti Piarista Gimnáziumban végeztem, majd ugyancsak a fővárosban állatorvosi diplomát szereztem. 1987 óta Alcsútdobozon élek feleségemmel. Öt gyermekünk született /három lány és két fiú/ akik közül már egyikük férjhez ment.
Mintegy 20 évet hitoktattam, főleg a helyi óvodában, rövidebb ideig az iskolában és a plébánián, s közben elvégeztem a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem főiskolai karának hittanári szakát. Tagja vagyok az Alcsúton működő Mustármag karizmatikus közösségnek, aminek célja a tagok épülése mellett az evangélium hirdetése is. Jézus örömhírét a Szent András Evangelizációs Iskola keretei között is igyekszem továbbadni. Lelkipásztori munkatársként 2004 óta igyekszem szolgálni az egyházközséget.
Már mintegy tizenöt éve rendszeresen közreműködöm a havonta megtartott gitáros szentmiséknél. A karizmatikus megújulás énekei nagyon közel állnak hozzám és a szívemből szólnak.

 

Farkas Attila

2009-ben költöztünk feleségemmel Alcsútdobozra. Plébános atyánk felkérésére, püspök atyánk megbízásával igyekszem a közösséget szolgálni. Munkaidőben egy bicskei üzemben dolgozom. Kikapcsolódásként szívesen kirándulok és zenélek.CSABDI


Tenyei Tóth János

Három gyermekes családapa vagyok. 1995-óta lakom Alcsútdobozon feleségemmel, aki odavalósi. Én Törökszentmiklósról származom, ahol édesanyám és három nővérem lakik. Foglalkozásomat tekintve gyógypedagógus vagyok. 1998 óta dolgozom a bicskei ápoló-gondozó otthonban, ahol értelmi fogyatékos és pszichiátriai beteg felnőtt emberekkel foglalkozunk, próbáljuk őket megsegíteni mindennapi életükben.
Katolikus vallását gyakorló családban nőttem fel. Természetesen, mint mindenkinek, nekem is meg kellett harcolnom a személyes hitemért, és kell küzdenem ma is.
Tóth Tamás atya keresett meg, hogy vegyek részt Székesfehérváron a lelkipásztori kisegítői képzésen, az akkori „igenemet” azóta sem bántam meg. A püspöki megbízólevél kézhezvétele óta a Csabdi Egyházközségben próbálom segíteni a mindenkori plébános atyák munkáját, és lehetőségeimhez mérten szolgálni az ott élő testvéreket.

ÓBAROK


Ilyés Levente

Az életem nem külömb a többi kereső keresztényénél.
Átlagos, egyszerű és szegény épitési szakember családjának öt gyerekéből az elsőként születtem Erdélyország Gyergyószentmiklós kisvároskájában. Itt is tanultam, éretségiztem.
Templombajáró keresztény családban nevelkedtem, de a lelkem az Úr jobb megismerésére ösztönözött, ami azt engedte következtetni, hogy engemet az Úr papként hív. Három felvételi és tíz év hozzájárult, hogy kiderüljön számomra, hogy félreértettem e hívást.
1995 májusában jöttem Magyarországra dolgozni, othonhagyva 13 közösséget, családot, barátokat meg mindent.
2001-ben nősültem. Házasságunkban az Úr eddig 6 gyerekkel ajándákozott meg, nagy örömünkre és boldogságunkra.
Munkámat tekintve, épitkezésben dolgozom, házak épitése, felújitása, stb.
2002-ben vettünk egy telket Óbarokon, és elkezdtünk építkezni.
Tóth Tamás atyával beszélgetve ajánlotta fel a lehetöséget, hogy lelkipásztori kisegitőnek ajálna a püspök úrnál, de az ajánlásomat Bódai József atya tette meg, és a képzést befejezve – 2011. nov. 25. – Varga Imre atya igényelte a munkámat.
Állok az Úr rendelkezésére!

SZÁRLIGET


Goda Lajos dr.

Dr. Goda Lajos vagyok, civil foglalkozásomat tekintve Felcsút község háziorvosa. 1952-ben születtem Győrszemerén egy nyolcgyermekes szegény földműves családban. Az általános iskolát szülőfalumban, a gimnáziumot a Győri Bencés Gimnáziumban végeztem. Mind otthoni neveltetésem, mind a gimnáziumi évek meghatározóak voltak keresztény meggyőződésem kialakulásában. Orvosi diplomámat a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szereztem, melynek elvégzése után a Csákvári Kórházban, majd vértesacsai körorvosként dolgoztam egészen jelenlegi munkahelyem elfoglalásáig, ahol 1989 óta teljesítek szolgálatot. 1975 óta élek házasságban feleségemmel Magyar Mária Magdolnával. A Jóisten tizenegy gyermekkel ajándékozott meg minket, és jelenleg már a hetedik unokánkat várjuk. Keresztény gondolkodásomban nagyon sokat kaptam egyetemi éveim alatt a Zúgligeti Egyházközségben, amelynek abban az időben Kozma Imre atya volta a vezetője. Éveken keresztül az ottani plébánián megalakult neokatekumenális közösségnek is tagjai voltunk feleségemmel együtt. Felnőttként elvégeztem a Pázmány Péter Tudományegyetem Levelezői Teológiai karát, de a szakdolgozat megírására már nem volt energiám. Lelkipásztori kisegítőként Spányi Antal püspök úr megbízásából dolgozom 2004 óta, előbb Felcsúton, jelenleg Szárligeten. Ezt a munkámat Isten és az emberek iránti szolgálatnak, ugyanakkor nagyon nagy megtiszteltetésnek is tartom, melynek betöltéséhez sokszor méltatlannak érzem magamat. Három dolog motivál ebben a szolgálatban. Vasárnaponként felolvashatom az Evangéliumot, és a Szentírást felemelve azt mondhatom: EZ AZ ISTEN IGÉJE – nem emberi okoskodás, nem bölcselkedés, hanem az Isten Igéje. A másik: előimádkozhatom azt az imát, mely szerint Jézus olyan békét ad nekünk, amit senki el nem vehet tőlünk. A harmadik motiváció az, hogy a közösségnek felmutathatom az Eucharisztiát és azt mondhatom: Ő is Isten Báránya, Ő veszi el a világ bűneit, Ő a megoldás az életünkre. Tudom, hogy mindezekre nem vagyok méltó, ezért arra kérem azt, aki olvassa e bemutatkozó sorokat: imádkozzon értem. godalajos